Home
ariel canopy
 
Planet Trails Foundation
 
Activities
 
IIRSA and Amazonia
 
Arco Norte and Suriname
 
IIRSA and Public Private Partnerships
 
IIRSA and Strategic Environmental Assessment (SEA)
   
Informatie Stichting Planet Trails

INFORMATIE STICHTING PLANET TRAILS


STICHTING PLANET TRAILS
Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam: 34233974
Eerste inschrijving in het handelsregister: 29 september 2005
RSIN of Fiscaal nummer: 814891925

Adres:
Prinseneiland 503
1013 EC Amsterdam
Rekening nummer:
ABN-AMRO 602991846
Swift code: ABNANL2A
IBAN: ABNANL70ABNA0602991846

Bestuur:
Pitou van Dijck (voorzitter)
Ben Holties (penningmeester)
Marinella Wallis (secretaris)

Doelstellingen van de Stichting:
zie elders op deze website.

Het beleidsplan 2014 kan worden samengevat als volgt:
Sinds de oprichting van de Stichting richt deze zich op onderzoek en het verspreiden van resultaten van onderzoek onder bewoners en beleidsmakers over de mogelijke gevolgen van grote infrastructurele werken in het bijzonder wegen, op bosgebieden in het bijzonder Amazonia.

Tot op heden – december 2013 - heeft veel van het onderzoek zich gericht op de mogelijke gevolgen van de aanleg van wegen en stuwmeren in de binnenlanden van Suriname. Het is de bedoeling dat deze doelstellingen en het daaraan gelieerde beleid van de Stichting in 2014 niet zullen worden gewijzigd.

Het concrete beleidsplan voor 2014 omvat de volgende kernelementen:

Realisatie van de publicatie van een boek over het leven van Trio en Wayana indianen in het gebied in de omgeving van de Tapanahoni Rivier in Zuid Suriname. Het boek van ca 55,000 woorden en ca 100 foto’s zal in maart 2014 verschijnen in Suriname. Auteur: Maja Haanskorf.

Presentatie van een film over het leven van Trio en Wayana indianen in het gebied in de omgeving van de Tapanahoni Rivier in Zuid Suriname. De film heeft een speelduur van ca 14 minuten. De filmbeelden werden opgenomen door Milton Kam, de bewerking is gerealiseerd door Jurgen Lisse. Een aantal exemplaren van het boek zal met dvd worden gedistribueerd onder de bevolking in het binnenland alsmede beleidsmakers in Paramaribo.

Tevens is een trailer (60 seconden) en een The Making Off film (2 minuten) gerealiseerd door Michel van Dijck.

De films worden samen met het boek gepresenteerd en vertoond op televisiestations in maart 2014.

Tevens zal in maart 2014 een artikel worden gerealiseerd door Pitou van Dijck in het Surinaamse tijdschrift Parbode. Gedurende het hele jaar zal via advertenties de distributie van het boek en de films worden gestimuleerd.

Het is mogelijk dat presentaties worden ondersteund met lezingen en interviews in Paramaribo.

In het verlengde van deze activiteiten in de eerste helft van 2014 zal gewerkt worden aan verkenning voor verdere follow up activiteiten in de tweede helft van 2014, mede afhankelijk van besluitvorming betreffende wegaanleg en hydro energie projecten in Suriname, het TapaJai project.


Beloningsbeleid:
De bestuurders van de Stichting worden voor hun bestuurswerkzaamheden niet beloond. Beloning van alle andere werkzaamheden die in het kader van de Stichting worden uitgevoerd, in het bijzonder van de extern gefinancierde projecten van de Stichting, vindt plaats binnen de contracten die met externe financierders worden opgesteld. Het betreft in het algemeen contracten die met derden worden aangegaan.


Verslag van uitgevoerde werkzaamheden inclusief financiŽle verantwoording.


In 2013/2014 liep het vierjaars project van de Stichting af, dat werd uitgevoerd met gelden van Cordaid.
Reeds eerder (28 februari 2013) was aan Cordaid een uitvoerig verslag toegestuurd betreffende Jaar 1, Jaar 2+3, en een korte aankondiging van de toen geplande activiteiten voor Jaar 4, Fase 5. Titel: Eindrapportage Strategische Analyse en participatief Actieplan voor Zuid Oost Suriname.
Het project heeft de doelstellingen gerealiseerd.

In deze eerdere fase was een kleine additionele financiële ondersteuning verricht vanuit WWF Guianas. De rapportage en financiële verantwoording daarvan werd reeds door WWF Guianas goedgekeurd.

Tevens werd een follow up van het Cordaid gesponsorde project uitgevoerd met gelden van WWF Guianas, Paramaribo. Verder werd het follow up project ondersteund met gelden van Adessium (Adessium Foundation).

Het Cordaid gesponsorde deel was afgerond per eind 2013; het WWF gedeelte wordt begin 2014 afgerond en dat laatste geldt ook voor het deel dat wordt gesponsord door Adessium.

De interne financiële dienst van Cordaid heeft de financiële rapportage alsmede verslaglegging van voortgang ontvangen van de Stichting. WWF heeft verslaglegging over het eerste deel van het follow up project ontvangen van projectafhandeling tot medio 2013. De rapportage is goedgekeurd.

Verslaglegging over het tweede dus laatste deel van het follow up project zal plaats vinden in voorjaar 2014. Adessium zal nog verslaglegging ontvangen in voorjaar 2014. Tevens geldt dat de boekhouding en de project rapportage betreffende het Cordaid gefinancierde gedeelte van de werkzaamheden van de Stichting Planet Trails door een extern accountantsburo op dit moment worden gecontroleerd. Rapportage van bevindingen wordt verwacht in januari 2014. Zodra deze accountantscontrole is afgerond zal het relevante gedeelte daarvan in het kader van transparantie op de website van de Stichting worden geplaatst.

Toelichting bij eindverslaglegging Cordaid Project
Titel:
Strategische Analyse en participatief Actieplan voor Zuid Oost Suriname
223/10043 A
(Jaar 2+3+ aanvulling Jaar 4)
Datum: 30 October 2013
Uitvoerder: Stichting Planet Trails.

Deze toelichting bevat enige algemene reflecties op het verloop van het project en daaropvolgend enige specifieke opmerkingen. Deze reflecties moeten gelezen worden in samenhang met de financiële verslagen die zijn meegezonden aan de financierders van het project.

Het project heeft op de volgende wijze de doelstellingen gerealiseerd.

Er is een analyse gemaakt van de potentiële impacts van de infrastructurele werken, mn wegenplannen en hydro-energie werken, op bewoners en milieu in ZO Suriname De bevolking is grootschalig geïnformeerd over deze plannen via mondelingen informatie, radio, film, televisie, en een tijdschrift dat in meer dan 3000 exemplaren is verdeeld onder de bevolking. De film is met het tijdschrift op schijf meegezonden, en is op vier tv stations tweemaal vertoond.

De bevolking heeft grootschalig zijn percepties van de plannen en de beoordeling van de plannen kunnen verwoorden in een grote bevolkingssurvey. De bevolking heeft tevens toegang gekregen tot alle informatie via EDUGIS, een digitaal informatie systeem van kaarten waarin de relevante gegevens zijn opgeslagen. Via traceren van bezoek aan EDUGIS blijkt dat vanuit Suriname een duidelijke toename in bezoek is waar te nemen.

Niet alleen de bevolking op locatie in het binnenland maar ook de rest van de bevolking en de beleidsmakers zijn breed geïnformeerd over de bevindingen van het project. Op dit moment kan worden vastgesteld dat de informatiestroom vanuit het project de bevolking heeft geïnformeerd, bewust heeft gemaakt van wat gaande is, en gealarmeerd, waarop de regering van Suriname heeft aangekondigd de plannen (getiteld TapaJai)- voorlopig – niet te zullen uit te voeren.

Er is bij aanvang van het project een vertraging opgelopen van ca een jaar. Oorzaak hiervan was dat bij de belangrijkste partner, CELOS, verbonden aan de Universiteit van Suriname, een bestuursvacuüm was opgetreden na aftreden van de directeur. De plaatsvervangend directeur was niet in staat of bereid besluiten te nemen betreffende het project en meende dat de nieuw aan te stellen directeur daarover diende te beslissen. De met vertraging nieuw aangestelde directeur ging met Planet Trails Foundation een contract aan ter uitvoering van werkzaamheden, ondersteund door Tropenbos Foundation Suriname die kantoor houdt op de campus van CELOS. Na een korte periode deelde de directeur echter per aangetekende brief mede dat CELOS niet in staat was het contract uit te voeren. Het vermoeden bestaat dat niet alleen capaciteitsproblemen bij CELOS daarbij een rol hebben gespeeld maar dat op het nivo van het bestuur werd ingegrepen om niet-technische redenen. Vervolgens hebben Planet Trails Foundation en Tropenbos een nieuwe partner aangetrokken die de werkzaamheden succesvol en in goed tempo heeft uitgevoerd: Stichting Equalance heeft daarbij goed werk verricht.

De vertraging heeft niet noodzakelijkerwijs negatieve financiële gevolgen gehad op het project. In Jaar 1 (de voorafgaande fase) stonden studies centraal. De feitelijk gemaakte kosten van studies waren in bijna alle gevallen lager dan de begrote bedragen. Op dat punt werden dus belangrijke overschotten gegenereerd tussen tevoren begrote bedragen en feitelijke uitgaven. Het is gebleken dat het uitgevoerde onderzoek van de arbeidsmarkt en van salariëring van werkzaamheden binnen en buiten de overheidssector bijzonder heeft geholpen om het kostennivo te drukken. Ook het beleid van werken met het tevoren uitgesproken principe dat betaling alleen achteraf plaats vindt na overhandiging en goedkeuring van resultaten heeft bijgedragen aan beheersing van kosten en tijd.

In Jaar 2+3 zijn studies en uitvoering de belangrijke elementen, zoals blijkt uit schema.
Stichting Equalance heeft langs de Suriname Rivier de surveys uitgevoerd. De schaal van surveys was zeer groot (> 500 personen), en ook de toegevoegde twee radioprogramma’s in het gebied ter informering van de lokale bevolking waren additionele elementen van dit deel van het project. Een misverstand (?) tussen Stichting Equalance en de project coördinator leidde tot een tevergeefse tocht naar de vermeende ontmoetingsplaats in een van de dorpen langs de Suriname Rivier, hetgeen tot nodeloze reis-en verblijfkosten (3 nachten) van de project coördinator op locatie heeft geleid. Het produceren van de film in Jaar 2+3 is – voorspelbaar – gecompliceerd en relatief duur. Het eerste deel van de verfilming van de informering van de bevolking in krutu’s langs de Suriname Rivier verliep voorspoedig. Echter, de complicaties werden vergroot doordat de filmploeg geen toestemming kreeg haar werkzaamheden uit te voeren in de tweede fase van filmen langs de Tapanahoni Rivier, in Palumeu, alhoewel daar wel toestemming voor was gevraagd en inderdaad ook expliciet was verkregen van de dorpskapitein zelf. De reden van plotselinge meningsverandering ter plaatse in twee krutus (bevolkingsraadplegingen) is nooit duidelijk geworden. Hoe dan ook geldt dat dit element van de bestedingen te weinig rendement heeft opgeleverd in termen van filmopnamen. De studies door IVM-VU en vooral de modellering met de LAND USE SCANNER door Object Vision, gevestigd aan de VU, hebben onvoorziene eisen gesteld aan de kwaliteit van de te corrigeren en aan te vullen digitale kaarten. Daar waren onvoorziene kosten aan verbonden. Deze verbeteringen waren echter noodzakelijk om de kaarten geschikt te maken voor gebruik in EDUGIS en voor de modelleringsexercitie.

De lobby activiteiten zijn in de werkelijkheid zeer succesvol geweest maar anders verlopen dan tevoren bedacht in de project opzet. Er is vooral gebruik gemaakt van film, televisie, radio, tijdschrift, en veel minder van seminars, meetings, vergaderingen en overleg.
Een reis naar Washington DC is niet uitgevoerd, en kon worden gecombineerd met een reis die vanuit de werkgever was gefinancierd.