Planet Trails Foundation
Planet Trails Foundation
   

 

PLANET  TRAILS

Planet Trails is a foundation under the law of The Netherlands and has its registered office in the municipality of Amsterdam.

Address:      Stichting Planet Trails (Planet Trails Foundation)
                   Venetië hof 41
                   1019 NA  Amsterdam
                   The Netherlands
                  
                   
                   

The foundation was established on 29 September 2005 and registrated in the Register of the Chambre of Commerce of Amsterdam under number: 34233974.
                  
The foundation’s objectives are to carry out, commission or support studies and to diffuse knowledge and information on the local, regional and global effects of  large-scale infrastructural works, in particular roads and waterways in developing countries. The activities of the foundation will be focused more specifically on the potential impact of large-scale road projects on local and regional socio-economic development, on changes in land use and loss of biodiversity, and on the livelihood base of indigeneous peoples.*

 

Planet Trails will develop proposals in order to mitigate the possibly negative effects of these infrastructural works and furthermore all that which is connected with its objects or which could be conducive thereto, directly or indirectly, in the widest sense of the words.

Planet Trails attempts to achieve its objectives, inter alia, by diffusing the findings of its studies and other information using different media among which the internet, video films and television films and programmes, radio, newspapers and weeklies, books and exhibitons, as well as courses and seminars.

Planet Trails will acquire its income from subsidies, donations and legacies.

 

Chair: Dr. Pitou van Dijck

Secretary: Ms. Marinella Wallis M.A.

Treasurer: Mr. Ben Holties

 

 

*According to the Akte van Oprichting Stichting Planet Trails:

1. De stichting heeft ten doel:

a. het (doen) verrichten van studies en het via diverse media verspreiden van inzichten betreffende de lokale, regionale en mondiale economische gevolgen grootschalige infrastruturele werken, met name wegen en waterwegen, in ontwikkelingslanden;

b. om de potentieel vergaande gevolgen van de aanleg van grootschalige infrastructurele werken, meer in het bijzonder in Latijns-Amerika, waaronder grootschalige wegenproject, te analyseren:

i. op hun potentie de economische ontwikkeling te stimuleren;

ii. op hun potentieel negative ecologische gevolgen voor regenwouden, savanne en gebieden met grote biodiversiteit;

iii. op hun mogelijkerwijs negatieve sociale gevolgen voor inheemse volkeren waaronder indianengemeenschappen;

c. het komen met voorstellen om potentieel negatieve gevolgen van de onder a. en b. bedoelde infrastructuele werken te mitigeren;

d. en voorts al hetgeen met het voorstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijke door de resultaten van de onder 1. bedoelde studies breed te verspreiden door middel van diverse media waaronder internet, radio, televisie en andere beelddragers, dag- en weekbladen, brochures, boeken, tentoonstellingen, opleidingen en discussiebijeenkomsten.

 

For more information on Planet Trails Foundation and its activities please contact Pitou van Dijck at P.vanDijck@cedla.nl

Activities

IIRSA and Amazonia

 

Areo Norte en Suriname